1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator Promak d.o.o., Hladilniška pot 42, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), prireja nagradne igre (v nadaljevanju: nagradno igro). Meta / Instagram ali druge platforme, kjer so objavljene nagradne igre ne sodelujejo v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarjajo, prav tako nagradne igre ne sponzorirajo ali upravljajo, platforme so le njen gostitelj. Nagradne igre se bodo izvajale na družbenih omrežjih in profilih profilu promak.si v obdobju, ki je naveden pod posamično nagradno igro na profilih družbenih omrežij posamezne nagradne igre promak.si.

 1. SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH 

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki:

 • je polnoleten državljan Republike Slovenije
 • ima Instagram profil
 • v času izvedbe nagradne igre izvede potrebne korake za sodelovanje v nagradni igri, ki so v objavi nagradne igre navedeni na izbranem družbenem omrežju promak.si

Nagrajenec bo objavljen na izbranem družbenem omrežju promak.si, kjer poteka posamična nagradna igra. Sodelovanje je brezplačno. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki se strinjajo s pogoji in pravili nagradne igre. Svoje strinjanje s sodelovanjem v nagradni igri potrdijo z objavo komentarja / všečkom ali drugim načinom, ki je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

 1. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra traja od 19. 9. 2023 (od objave na družbenem omrežju Instagram na profilu promak.si), do 03. 10. 2023, do 12.00.

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri (v nadaljevanju: sodelujoči) na družbenih omrežjih promak.si kjer je posamična nagradna igra objavljena, pod objavo posamične nagradne igre naredi zahtevane korake v nagradni igri in se strinja s pogoji za sodelovanje. Pogoji za sodelovanje so zapisani na tej povezavi.

 1. POSTOPEK IZBORA NAGRAJENCEV

Nagrado za nagradno igro bomo v navedenem časovnem obdobju izžrebali na sedežu podjetja Promak d.o.o., Hladilniška pot 42, 1000 Ljubljana.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 1. NAGRADA

Nagrajenec prejme nagrado, ki je navedena pod objavo nagradne igre.

 1. PODELITEV NAGRADE

Zmagovalec tekmovanja bodo o rezultatu obveščeni prek družabnega omrežja promak.si, kjer je bila nagradna igra objavljena.

 1. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRADE

Izžrebane bodo tri nagrade:

 • 1 x umetna rastlina palma
 • 1 x skulptura obraz
 • 1 x sveča v obliki kaktusa

Nagrajenec bo o prevzemu nagrade obveščen prek družabnega omrežja, kjer je bila nagradna igra objavljena, nagrado pa lahko prevzame v 14. dneh po obvestilu, v kolikor z nagradno igro ni izrecno drugače določeno. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe. Nagrajenec bo nagrado prevzel z osebnim dokumentom in po izpolnitvi izjave o prevzemu nagrade in izračunu dohodnine. Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na poziv organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki in pred prevzemom nagrade izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in izračunu dohodnine. V primeru, da nagrajenec ne prevzame nagrade v roku 14 dni od objave nagrajenca, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru nagrada ne bo podeljena, organizator pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Organizator bo od tržne vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. V kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR, se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. Izračun in plačilo akontacije dohodnine za prejem nagrade višje od 42 EUR, bo za prejemnika odvedel organizator nagradne igre.  Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 1. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrade.

 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator, kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator zagotavlja, da se po prenehanju potrebe po hrambi podatkov ali na podlagi zahtevka udeleženca nagradne igre, osebni podatki izbrišejo.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov lahko naslovite na: info@promak.si.

Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih obveščanja.

 1. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na družabnih omrežjih promak.si. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani LINK DO STRANI, KJER BODO OBJAVLJENA PRAVILA, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na instagram promak.si.

 1. DRUGO

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno organizator, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem v aplikaciji. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Ljubljana, dne 19. 9. 2023